G-66L4FF72B8
top of page
Nassau | Workplace Analytics - betrouwbare gegevens voor geïnformeerde beslissingen over huisvesting en inrichting van de werkomgeving.

Bepaal uw werkplek strategie op basis van relevante en betrouwbare gegevens

Nassau Workplace Analytics

Workplace Analytics

Naarmate de complexiteit van beslissingen rondom huisvesting en inrichting toeneemt, groeit ook de vraag naar kwantitatieve methoden en technieken voor het oplossen van vaak lastige, strategische, inrichtingsvraagstukken. 

Met Workplace Analytics voorziet Nassau in een groeiende behoefte aan (wetenschappelijk onderbouwde) meetinstrumenten, die ervoor zorgen ervoor dat klanten kunnen beschikken over de betrouwbare gegevens, waarmee geïnformeerde beslissingen over huisvesting en inrichting van de werkomgeving genomen kunnen worden.

 

Nassau heeft in de loop der jaren een breed palet aan meetinstrumenten ontwikkeld die het mogelijk maken om alle aspecten van een werkomgeving, organisatie en werkwijze duidelijk in kaart te brengen.

Workplace Analytics van Nassau stellen u in staat uw inzicht te vergroten, uw strategie te onderbouwen, weloverwogen beslissingen te nemen en de acceptatie voor veranderingen te vergroten.

Analyse en onderzoek is een vast onderdeel van de ‘activity based design’ benadering en geeft antwoord op vragen zoals:

 • Welke werkomgeving is het meest geschikt voor onze organisatie?

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de werkomgeving beter is toegesneden op onze wensen, eisen en behoeften?

 • Wat betekent de invoering van thuiswerk voor de inrichting van het centrale kantoor?

 • Hoe verbeteren we medewerkersbetrokkenheid?

 • Welke factoren in de werkomgeving dragen bij tot werkgeluk?

 • Wat is de impact van onze werkomgeving / werkwijze op onze prestaties?

Relevante vragen die vaak moeilijk te beantwoorden zijn zonder grondige analyse van de werkomgeving, ICT hulpmiddelen, organisatiecultuur en/of werkwijze.

We maken gebruik van drie typen onderzoek: 

assessment-, inventarisatie- en evaluatieonderzoek

Assessment onderzoek

Assessment onderzoek wordt ingezet om haalbaarheids- en/of vergelijkingsstudies uit te voeren.

De resultaten ervan helpen bij het formuleren van huisvestingsstrategie en -beleid, of het nemen van strategische beslissingen rondom werkomgeving, werkwijze en cultuur.

 

Voorbeelden van assessment onderzoek

 

 • Opstellen van haalbaarheidsstudies (business case) voor flexibele (hybride) werkomgevingen, specifiek toegesneden op de organisatiestrategie

 • Uitvoeren van vergelijkingsstudies tussen verschillende typen werkomgevingen (bijvoorbeeld traditionele versus innovatieve werkomgevingen)

 • Bepalen van ROI van uiteenlopende werkplekstrategieën

 • Ontwikkelen van verschillende werplekscenario’s met daaraan gekoppeld de verwachte investeringen, exploitatiekosten en opbrengsten

 • Vaststellen veranderbereidheid voor tijd- en plaats ongebonden werken en het in kaart brengen van verandermanagement behoeften

 • Bepalen van de effectiviteit van ICT hulpmiddelen of de mate waarin digitaal werken effectief wordt toegepast (adoptiegraad)

 • Vaststellen van medewerkersbetrokkenheid, tevredenheid, gezondheid, vitaliteit, verbinding (cohesie), werkgeluk.

Nassau | Workplace Analytics, Strategy & Design

We leveren maatwerk. Onze meetinstrumenten zijn modulair en kunnen worden aangepast aan de situatie, wensen, eisen en behoeften van de klant

Nassau | Workplace Analytics, Strategy & Design - betrouwbare gegevens voor geïnformeerde beslissingen over huisvesting en werkomgeving

Inventariserend onderzoek

Inventariserend onderzoek is bepalend bij het ondersteunen van beslissingen die genomen worden over de inrichting en indeling van de (flexibele) werkomgeving. We maken hierbij gebruik van instrumenten die in eigen beheer zijn ontwikkeld en op grond van jarenlange ervaringen steeds meer zijn verfijnd.

Voorbeelden van inventariserend onderzoek

 

 • Activiteiten analyse (type, aard, frequentie)

 • Bezettingsgraadmeting / bezettingsgraad observatie (in welke mate werkplekken benut worden)

 • Werkstijl assessment (geeft inzicht in flexibele, digitale en resultaatgerichte werkwijze )

 • Organisatiecultuur index (geeft inzicht in organisatiecultuur, typologie)

 • Relatiematrix (geeft inzicht in de (informele) relaties tussen afdelingen, units of teams)

Het proces is volledig digitaal, van afname tot verwerking, statistische analyse en visualisatie van gegevens.

Nassau | Workplace Analytics - stellen u in staat de juiste beslissingen te nemen, uw werkplekstrategie te onderbouwen en de acceptatie voor veranderingen te vergroten.

Evaluatief onderzoek

Nassau heeft verschillende meetinstrumenten beschikbaar voor het meten van de impact van uw werkomgevings- of huisvestingsstrategie op het bedrijfsresultaat (zowel kwantitatief als kwalitatief).

 

Kenmerkend voor deze onderzoeken is dat ze meestal bestaan uit een voor- en een nameting. Door het verschil tussen voor- en nameting te berekenen kan het verschil in effect tussen de oude en nieuwe werkwijze en/of werkomgeving bepaald worden op uiteenlopende aspecten zoals bijvoorbeeld medewerkers betrokkenheid, satisfactie, stress of werkdruk. Resultaten van voormetingen vormen ook vaak input bij beleidsvorming en strategiebepaling.

Voorbeelden van evaluatie onderzoek

 

 • Medewerkers betrokkenheid (Workforce Engagement Index)

 • Satisfactie (met bijvoorbeeld werk, organisatie, leidershap, omstandigheden, kantoor, faciliteiten)

 • Werkdruk, stress & burn-out;

 • Psychologisch contract (informele afspraken; niet vastgelegde, wederzijdse verwachtingen)

 • Gezondheid, vitaliteit & welzijn (affectief, emotioneel en cognitief);

 • Absenteïsme, presenteïsme & verloop

 • Werkgeluk

 • Alle meetinstrumenten zijn modulair opgebouwd en kunnen in veel gevallen gemakkelijk opnieuw gecombineerd worden tot een nieuw meetinstrument dat specifiek is toegesneden op de eisen en behoefte van de klant

 • Alle meetinstrumenten worden digitaal afgenomen, verwerkt met SPSS+ (Statistical Package for the Social Sciences) en de resultaten worden zoveel mogelijk gevisualiseerd

 • De resultaten van onze analyses worden geïnterpreteerd door deskundige adviseurs zodat aanbevelingen en conclusies betekenis krijgen in de bedrijfscontext

Resultaten van onze analyses worden geïnterpreteerd door deskundige adviseurs zodat aanbevelingen en conclusies betekenis krijgen in de bedrijfscontext.

Nassau - Onze Workplace Analytics stellen u in staat weloverwogen beslissingen te nemen, uw strategie te onderbouwen en de acceptatie voor veranderingen te vergroten.
bottom of page